Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hassan Mneimneh: Zrození nového politického salafismu?

Na rok 2011 se bude bezpochyby vzpomínat jako na rozhodující rok ve vývoji politického myšlení a praxe v arabsky mluvících zemích. Zdejší revoluce, vzpoury a protesty, které svrhly režimy, přinutily mnoho setrvávajících autokratů v regionu učinit opatření ke své záchraně, ale především také proměnily arabskou politickou kulturu a rozšířily možnosti politické volby, která byla dostupná obyčejným Arabům.

Hodnocení politického myšlení v arabsky mluvících zemích před "Arabským jarem" označovalo jako hlavní motor politického formulování a odporu především islamismus. Ve srovnání s ním se sekulární a demokratické myšlenky se zdály nevýrazné. Samotné režimy trpěly systémovou krizí legitimity, která byla částečně způsobena úpadkem nacionalistické ideologie. K ideologické soutěži tak docházelo hlavně mezi konkurenčními islámskými proudy. Množství islámských proudů, které se najednou objevily, skutečně ovládlo politickou, intelektuální i kulturní oblast. Obyčejní lidé tak byli omezeni na výběr jedné ze tří politických možností. Za prvé, mohli akceptovat autokratickou vládu s jejími způsoby odměňování i trestání tím, že ji přijímali buď pasivně, nebo se na ní podíleli. Za druhé, mohli svůj nesouhlas vyjádřit tím, že přijali jeden z různých proudů islamismu, což mohlo pomoci reformovat a učinit přístup k islámskému obrození a politickým změnám přijatelnější, nebo to na druhé straně mohlo vést k radikálnějšímu a reakčnějšímu postoji vůči stávajícímu řádu. Za třetí, lidé mohli podlehnout nabízené lidovéí kultuře vykonstruované na jejím konzumním a individualistickém základu.
Demokratické, liberální, pokrokové a sekulární myšlenky neměly v období před rokem 2011 v arabské politice zdánlivě žádný hmatatelný vliv. Byly bez výhrad odmítány jak autokratickými vládami, tak i islámskou opozicí jako irelevantní k arabské politické realitě. Současně však autokraté i islamisté uznali existenci a výzvu sekulárně demokratických principů, pokud ale slouží k jejich vlastním cílům. Autokraté se například snažili odrazit kritiku svých západních partnerů, že omezují politické prostředí tím, že pravidelně ustupovali demokratickým požadavkům, ačkoli zastánce demokracie drželi vždy na okraji a bez možnosti získat vliv. Islamisté uznali existenci sekulárních a liberálních myšlenek v arabských společnostech, ale pouze tehdy když poskytovaly důkaz pro tvrzení teokratů o Západním útoku na islámskou identitu a hodnoty.
Události roku 2011 ukázaly, že jak autokraté, tak teokraté podcenili výzvu sekulárních a demokratických myšlenek. Po odstranění autokratů nebo s jejich přechodem do defenzívy, byli islamisté nuceni reagovat na sekulární a demokratické myšlenky a lidové ambice. Tato skutečnost vedla k přehodnocení jejich taktiky a strategie. Islamismu dnes díky svým různým projevům zůstává velmi významnou silou v arabské politické kultuře. Díky své značné finanční síti a organizačním schopnostem se islamisté mohou stát bezprostředními vítězi Arabského jara. Islamismus se však v podstatě už netěší takové bezesporné ideologické nadřazenosti, jak tomu bylo na arabské scéně dříve. Místo toho se centrum politické diskuse v celém regionu posunulo od soupeření mezi autokraty a s nimi vzájemně neslučitelnými teokraty, k tomu co ještě nedávno zdálo být okrajové. Nyní ideologická soutěž v arabských společnostech probíhá mezi konkurenčními proudy islamismu a pozitivními představami sekulární demokracie.
Důležité je, že tento posun nenastal díky intelektuálům ale díky úspěchu aktivistů, kteří dokázali zmobilizovat masy lidí na základě konkrétních otázek, které mají širokou odezvu (zejména nespravedlnosti způsobené režimy, špatný stav ekonomiky v některých Arabských zemích). Posun není produktem ani není doprovázen vznikem nového, jednotného sekulárně demokratického programu nebo intelektuální dekonstrukcí autokracie a teokracie, která se dostala do slepé uličky. Úspěch aktivistů způsobil vznik nového uspořádání arabské politické diskuze. Lidové požadavky a hesla Arabského jara, které se nakažlivě šířily z jednoho místa do druhého, byly jednoduché: "hurríja, izza, karáma", (svoboda, rozhodování, důstojnost). Přestože tyto požadavky byly a zůstávají špatně uchopitelné, je zajímavé, že se vyhnuly konceptům a hodnotám islamismu.
Skutečnost, že aktivisté Arabského jara zaplnili ulice ve jménu jiných hesel než ve jménu „islámského státu“, přišlo nejen jako překvapení, ale také jaké výzva pro islamisty. Hlavně pro ty, kteří měli za to, že znají a reprezentují touhy obyčejných lidí. Toto se stalo ústředním problémem arabského islámského myšlení, stejně jako předmětem nové diskuze uvnitř islamistů. Arabské jaro ve skutečnosti odhalilo dosud netušené slabosti islamismu. Na rozdíl od aktivistů z roku 2011 nebyli islamisté v posledních letech v mobilizaci arabské ulice na základě svého ideologického programu tak úspěšní. Je to částečně proto, že islamismus ve všech projevech je nezbytně elitářskou ideologií. Přestože ve skutečnosti vyzývá po základním odklonu od aspektů islámu, tak na druhé straně usiluje o realizaci této výzvy prostřednictvím programu "islamizace" vedeného zbožným islámským předvojem. Odrazem tohoto elitářství je vybudování islamistického diskursu na dvou představách: 1. že muslimská společnost a jednotlivci jsou beznadějně v moci zla a neislámských vlivů, a 2. že muslimové musí být probuzeni ze své "neschopnosti" a "znovu islamizováni“. Prakticky ve všech islámských pojednání jsou muslimské národy nezralé a nevyspělé stejně jako dítě a tudíž se mohou snadno dostat pod vliv západních spiknutí a být podvedeni krutými zednářsko-sionistickými praktikami.
Historicky důležitým zdrojem neshod mezi islamisty se stal způsob angažování s údajně nezkušenými lidmi. Skupiny Muslimského bratrstva obhajovaly postupný a vstřícný přístup, který toleruje určitou míru neislámských názorů a přístupů v zájmu vytváření a udržování lidového základu hnutí. Zatímco různá salafistická hnutí byla daleko více ideologicky rigidní. Jako taková ukázala mnohem menší ochotu ke kompromisům s neislámskými myšlenkami a přístupy. Bez obalu odmítla jakoukoli myšlenku nebo jednání, které není řádně zakotveno v islámu.
Z tohoto pohledu lze považovat salafismus za mnohem více "elitářský" než reformní islamismus Muslimského bratrstva. To pomáhá vysvětlit některé podstaty a významy, které jsou spojovány se salafismem v kontextu velkého islámského světa. I když salafistická hnutí představuji pouze malou menšinu sunnitského islámu, nevyvážená angažovanost islamistů všech proudů se salafistickými ideály přispěla k posílení častého salafistického tvrzení, že zastupují "nejčistší" a nejvíce "autentický" islamismus. Salafistické hnutí, které je vnitřně velmi různorodé, je skutečně mnohem dynamičtější a ideologicky čistější než ostatní proudy islamismu. Salafismus měl už před Arabským jarem velký vliv na arabskou politickou diskuzi nejen proto, že se považuje na rozdíl od svých islámských soupeřů za nábožensky čistý, ale také díky dostupnosti prostředků z ropného bohatství, které mu pomáhají se šířit po celém světě.
Rychlé pády režimů v Tunisku a Egyptě, pokračující revolty jinde nutí islamisty všech směrů změnit svou rétoriku a přístup k údajné nezralosti a neschopnosti lidí. Mnohé salafistické proudy se rozhodly uvítat i schválit revoluce a přitom usměrnit svůj patriotistický přístup k lidem. V kontextu Arabského jara ale salafismus jako celek riskuje, že se stane irelevantní díky své ideologické nepružnosti a elitářství. Zatímco Muslimské bratrstvo hledá jak získat na událostech zdůrazňováním hodnoty a významu jejich postupného přístupu k islamizaci v novém arabském politickém kontextu. Aktivisté Bratrstva nyní tvrdí, že plně přijali populární slogany "Arabského jara" a srovnávají své postavení s odcizujícím elitářstvím a přísností svých salafistických soupeřů.
Lidové vzpoury Arabského jara jsou proto zkouškou nejen pro celou islámskou ideologii ale zvláště pro salafisty. Salafismus se však stále tváří více irelevantně, a tím riskuje ztrátu vůči svým islámským soupeřům, kteří mají lepší předpoklady se přizpůsobit nové situaci v arabské politice. Jak salafističtí učenci tak i aktivisté se snaží vyrovnat se s novou politickou realitou, která dramaticky změnila vnitřní uspořádání a ideologii jejich hnutí.
Vznik salafismu
Termín "salafismus" (as-salafíja) je neologismus, který odkazuje na dynamický soubor často odlišných ideologických proudů, které sdílejí společné dogmatické základy. Pokud islamismus může být v širším slova smyslu chápán jako ideologická záležitost, jehož radikální chápání islámu je významné pro politiku nebo je na ní primárně vázáno, pak salafismus je mimořádně islamistický. Nicméně na rozdíl od islámských hnutí jako je Muslimské bratrstvo, které může tolerovat nebo dokonce hledat spojení mezi původní "islámskou politikou" a jinou formou vlády, salafismus stanoví, že politická legitimita spočívá výhradně v islámu tak, jak bylo původně zjeveno (jak salafisté věří). Zatímco se salafisté na tomto principu shodují, často jsou nejednotní v otázkách legitimity a důležitosti politických kroků v jejich celkovém úsilí o vybudování islámského státu. Salafistické hnutí se do své současné podoby začalo formovat na základě společných souboru zásad teprve v posledních několika desetiletích. Představitelé salafistické ideologie tvrdí, že reprezentují původní islám, který byl praktikován prorokem Muhammadem, jeho společníky a ranou generací muslimů. Odkazy na „as-salafu ´s-sálih“ (ctihodné předky) jsou respektovány islámskými učenci i právníky po staletí. Odvozování od těchto odkazů k vymezení různého soubor politických pojmů je jeden z produktů moderního reformního hnutí devatenáctého století. Mezi hlavní intelektuální myslitele tohoto hnutí patří egyptský duchovní Muhammad Abduh a jeho žák Džamaluddín al-Afghání, kteří se snažili prokázat kompatibilitu islámu s moderností. K dosažení tohoto cíle navrhovali návrat k původním principům „as-salafu ´s-sálih“, nebo k „očištěnému“ islámu, který by byl osvobozen od historických nánosů, a který podle jejich názoru podporuje pokrok a modernizování vize. Jejich úsilí lze označit jako „salafí isláhi“, nebo-li reformistický purismus.
K uskutečnění svých plánu si Abduh a jeho žáci vytkli za cíl ztotožnit se a spolupracovat s mnoha hnutími v islámském světě, které sdílí jejich myšlenku náboženské reformy a čistoty. Nicméně hlavním jejich hlavním úkolem bylo začít s návratem k čistotě víry v rámci různých povolených výkladů, což se ukázalo být dosti nepřesné a nestabilní. Tento přístup umožnil sice začlenění nových myšlenek do utvářejícího se plánu „salafí isláhí“, který se stal shodný s cíli náboženské reformy a čistoty, ale nikoliv s modernizováním vize. V průběhu počátku 20. století vznikající hnutí „salafí isláhí“ začínají začleňovat do své ideologie učení Muhammad Ibn Abdulwahhába ze Saudské Arábie z konce 18. století stejně tak jako súfistického poetistického hnutí sanúsíja ze severní Afriky. Začlenění těchto a dalších myšlenek vedlo k novým diskusím a nakonec k rozdělení v intelektuálním vývoji „salafí isláhí“ mezi konkurenční představy o reformách a čistotě. V letech 1920 a 1930 mohl jak Hasan al-Banná (zakladatel Muslimského bratrstva a raný obhájce zorganizování muslimů do teokratického státu) tak Alí Abdurráziq (učenec al-Azharu, který se snažil vybudovat sekulární občanský stát s kořeny v islámském učení) oprávněně tvrdit, že jsou intelektuálními dědici idejí „salafí isláhí“ Muhammada Abduha.
Dekolonizace a revoluce v arabském světě v 40. a 50. letech vedly k rychlému vývoji arabského politického myšlení. Myšlenky „salafí isláhí“ byly nahrazeny novou politickou ideologií, která usilovala o legitimitu mimo islámský rámec. Lokální verze liberalismu, nacionalismu a socialismu se staly vybranými ideologiemi elit, které ovládly arabský politický diskurz v následujících desetiletích. Tyto elity přijaly islám jen jako jeden prvek ve složení místní a národní identity. Náboženství považovali jako upadající sílu ve společnosti a politice.

Vzestup islamismu v druhé polovině 20. století způsobilo nemalé selhání tří velkých politických příběhů a jejich snahy dosáhnout pokroku v sociální spravedlnosti, v zodpovědné správě veřejných věcí či splnit dlouhodobé přání zvítězit nad Izraelem. Na počátku 15. století hidžry došlo ke čtyřem událostem, které pomohly vymezit důležitost islamismu a salafismu zvláště v arabské politické kultuře. První z těchto událostí byla Islámská revoluce v Íránu v roce 1979, která demonstrovala možnost svržení represivního režimu opírající ho se o Západ. Druhou byl nakonec úspěšný protisovětský džihád v Afghánistánu v roce 1980, který ležel v akceschopné infrastruktuře politicky mnohem schopnějšího islamismus a mezinárodního džihádu, který se těšil velké všeobecné prestiži. Třetí událostí bylo povstání syrské větve Muslimského bratrstva proti al-Assadovu režimu v Damašku, které skončilo v roce 1982 masakrem ve městě Hamá, a které nakonec primárně potvrdilo postavení islamismu v arabském světě jako protirežimní ideologie. Významnou čtvrtou událostí bylo obsazení svatyně v Mekce militantními islamisty v roce 1979, která byla rychle potlačena saúdským režimem. Událost, ale zaktivovala islamisty i jinde v muslimském světe a posloužila jako katalyzátor pro další polarizaci v arabské politice. Podstatnější je, že obléhání Posvátné mešity v Mekce bylo vyjádřením hlavního vývoje v náboženské doktríně a praxi Saúdské Arábie, který stále ovlivňuje islamismu a muslimský svět všeobecně až do současnosti.
Království Saúdské Arábie, které bylo vytvořeno po ovládnutí oblasti Abdulcazízem al-Sacúdem v roce 1920, je ztělesňuje spojenectví konce 18. století uzavřeného mezi rodem Ál Sacúd z Nadždu a náboženskou dynastií Ál aš-Šajch, která byla dědicem puritánského učení Muhammada ibn Abdulwahhába. Dacwa (Výzva) posledně jmenovaného označila sufijské, šíitští a další islámské doktríny jako kacířské a vyzvala k jejich vymýcení. Tyto ambice byly později přeneseny na vojenskou moc, jejíž absolutní světská moc byla potvrzena náboženskými autoritami. Se zabezpečením královského úřadu začal Abdulcazíz upravovat podmínky pro vztah mezi monarchií a náboženskými orgány. Král odstranil Bratrstvo a náboženské nadkmenové milice, jejichž náboženské skupiny měly silný a nahradil je náboženskými učenci, kterým poskytl nové pravomoci nad společenským životem uvnitř království.
Abdulcazízovo jednání nakonec dosáhlo dohody mezi politickými a náboženskými autoritami Saúdského království, které jsou dodnes stále na svém místě. Král Abdulcazíz navíc tím, že poskytl náboženským učencům stabilitu, vliv a příjmy, které rostly geometrickou řadou s příchodem příjmů z ropy, umožnil náboženským institucím Saúdské Arábie získat velmi nepřiměřený vliv na islámské globální myšlení. V současné době jsou mezinárodní studenti zváni ke studiu na vysokých náboženských školách v Saúdské Arábii, aby po svém návratu domů mohli sloužit jako šiřitelé náboženských myšlenek na saúdské bázi. Samozřejmě, že tito studenti a jejich země původu nejsou pasivními příjemci, protože příjem a využití saúdských myšlenek je podmíněno mnoha faktory, včetně jejich vhodnosti a užitečnosti v daných zemích. Navíc ani saúdskoarabská společnost není imunní vůči vlivům zvenku. Přesto platí, že dostupnost myšlenek, které se zrodily v Saúdské Arábii, umožňuje jeden z hlavních faktorů a tím je ropné bohatství.
Mnoho proudů moderní salafistické ideologie jsou produktem neustálého kombinování a střetávání původních myšlenek saudskoarabské společnosti a cizích myšlenek zejména těch z Egypta. Dogmatické základy salafismu jasně vychází z prosté a militantní výzvy Muhammada Ibn Abdulwahhába, který nesměle následoval model učence Ibn Tajmíji z 13. století. Jeho nástupci v Saúdské království reinterpretovali toto učení a institucionalizovali je tím, že začlenili duchovenstvo do administrativně správního systému, který je podporován a financován monarchií. Podpora politického aktivismu a nezbytně nutného džihádu, která by nicméně mohla zpochybnit a zvrátit politický klid a bezpodmínečnou loajalitu vůči politické autoritě, která převládá mezi saudskými náboženskými učenci, probíhá zprostředkováním názorů učenců zvláště z Egypta (např. Muhammad Qutb), Sýrie (např. Muhammad Surúr Zajn al-Abidín), Palestiny (Muhammad Azzám) atd.
Salafistická doktrína
Salafistické hnutí se svými různými projevy lze nejlépe analyzovat skrze dogma, sociálně-politické názory a politickou ideologii. Rozdíly mezi Salafistickými proudy jsou méně nápadné na úrovni společensko-politický názorů, které směřují k návratu „islámského státu“ a ještě méně jsou významné až téměř nepatrné na úrovni dogmatu. Rozdíly mezi těmito proudy vznikají převážně v důsledku odlišné taktiky a politické ideologie, které se v současnosti pohybují od požadavku bezvýhradné poslušnosti vůči vůli vládce až k souhlasu s islámskou vzpourou.
Salafistický dogmatický přístup se opírá o Korán a Prorokovu sunnu, pochopení jeho společníků a pravověrných mezi jeho ranými stoupenci. Základními principy tohoto přístupu je striktní monoteismus (tawhíd), naprostá poslušnost Prorokovým přikázání (táca) a neustálá snaha očistit něčí myšlenky a jednání v souladu s výroky a činy Proroka (tazkíja ´l-nafs). Zastánci salafismu rutinně trvají na tom, že se drží metodického přístupu (minhadž) a nikoliv právnických škol (madhhab). Také tvrdí, že salafistický přístup je kompatibilní se všemi stanovenými právnickými školami sunnitského islámu. Toto sebe definování salafismu je záměrně míněno tak, aby se zdálo být nezpochybnitelné, přestože ho salafisté obvykle doplňují řadou předpokladů, které odhalují jejich vnitřní ideologické nepřátelství vůči ostatním islámským směrům.


Obvykle spojení náboženské angažovanosti a vzdělanosti u sunnitských muslimů vyžaduje individuální sblížení s určitou školou nebo proudy ve třech vzájemně se doplňujících aspektech náboženského života v teologii (caqída), právní vědě (madhhab fiqhí) a rituálním učení (taríqa). Mezi sunnity je dominantní teologickou školou škola al-Ašcarího a menšinové školy al-Máturídího a škola Atharí, které mezi sebou soutěží. K dispozici jsou čtyři uznané sunnitské právnické školy: málikovská škola, která je rozšířena v celé severní a subsaharské Africe, šáficovská škola, která ovládá Egypt a část Levantu, Hidžáz, Jemen, a části Asie; hanafijská škola dominující části Levantu a Iráku, Turecka a velkých segmentů střední a jižní Asii a hanbalovská škola, která zapustila kořeny v arabské oblasti Nadždu. V minulosti existovalo daleko více variací (a ještě některé přetrvávají) na úrovni rituální praxe, jako škola Qadirího, Naqšbandího a Rifá´ího a Šadhilího a Tidžaního a Ahmadího, které tvoří unikátní známé rituální přístupy, kterými je prosyceno mystické bohatství súfismus. Dostupné možnosti ve všech třech aspektech náboženského života byly tradičně chápány jako vzájemně kompatibilní, i když některé kombinace jsou častější než jiné. U vzdělaného muslima je tedy možné, aby náležel v oblasti práva k hanafijské škole, v oblasti teologie k al-Máturídímu nebo al-Ašcarímu, v rituální praxi k Naqšbandímu nebo Qádirímu atd.
Salafistický požadavek metodičnosti je jednoduchý a zdánlivě ne-polemický, nicméně v praxi vyvolává kritický rozbor jednotnosti tohoto konvenčního systému islámské identifikace. Například salafismu považuje rituální praxi přinejlepším jako zakázanou inovaci (bidac) a odmítá ji všemi způsoby. A tak zatímco teologické školy al-Ašcarího a al-Máturídího usilovaly o harmonizaci rozumu a Zjevení, Salafismus tyto dvě školy odmítl jako znečištěné neislámskými filozofickými myšlenkami, jako heterodoxní nebo dokonce kacířské. Salafismus akceptuje pouze jedinou teologickou školu v jejím doslovném původním výkladu a to školu Atharí. Ve skutečnosti, i když salafisté běžně tvrdí opak, tak tradiční škola Atharí a moderní salafistická teologie zapojují do značné míry konstrukci „kalámu“, což je dynamická islámská teologicko-filozofická disciplína, která byla původně postavena na helenistických základech. Ibn Tajmíjovo přehodnocení čistého monoteismu, v kterém uznává jak Panství (rububíja) tak Božství (uluhíja) Boží koncepce, která je jádrem salafistického dogmatu, jazykem i strukturou navazuje na kalám. V právnických záležitostech salafisté následují svůj metodologický přístup „ahlu ´l-hadíth“ nebo-li učení z rané islámské historie, který využívá pouze ty Prorokovy tradice (hadíthy) mající důvěryhodné řetězce předavačů pro vymezení norem sociálního a politického chování. Tento přístup se výrazně liší od pravidla založeném na jurisprudenci nazývaném „ahlu ´l-ra´j“, který významně ovlivnil historický vývoj islámského práva. Salafismus sám vstupuje do sporu s třemi dominantními právnickými směry ze čtyř. Věcné kritiky salafismus ušetřil pouze hanbalovskou právní školu, která má nejmenší původní globální stopu.
Salafisté většinou chválí Ahmada ibn Hanbala zakladatele hanbalovské právní školy a zdroje teologické školy Atharí jako zcela typicky salafistického. Z tohoto důvodu by mohli být salafisté považováni za moderní hanbalovskou frakci. Salafisté (nominálně) snižují významnou úlohu právních škol v souladu s argumenty náboženského učence Ahmada Ibn Tajmíji z 15. století, kterého označili jako „obnovitele“ svého metodologického přístupu, a zároveň trvají na potřebě metodické přísnosti při vytyčování svých priorit.
Zatímco se salafistické hnutí brání výhradnímu ztotožňování své ideologie s hanbalovskou, tak učencům z jiných tradic nic nebrání v tom, aby se prohlašovali za „salafisty“ a současně ve svém přístupu za hanbalovce. Platí to především o hnutí, které má kořeny v Nadždu, a je evidentně salafistickou politickou ideologií. Nadžd jako oblast Arábie historicky sdílela se zbytkem muslimského světa výlučný dominantní dynastický model politického vedení, zatímco sociálně-ekonomická realita této odlehlé pouštní provincii nepomáhala rozvoji jejích jednoduchých řídících institucí ani nepřitahovala vyspělé státy k jejímu dobytí. Na rozdíl od výzvy z Nadždu, která neměla nic ke srovnávání a tak se chovala ke všem novým systémům jako k zakázaným inovacím, tak na jiných místech islámská tradice stále spolupracovala, byla ovlivňována a přijímala vyvíjející se politický systém. Výzva z Nadždu je i dnes evidentně na cestě odmítání, salafisté hovoří o zavržení politických institucí, s kterými se vzdělaní a zbožní muslimové v minulosti stýkali mimo Nadžd. Tento postoj pomáhá vysvětlit některé z hlavních rozporů mezi salafistickým náboženstvím a politickým diskurzem. Na jedné straně se salafismus prezentuje jako obnova původní praxe správně chápané víry, ale na druhé straně její politická praxe ukazuje kořeny v Nadždu. Díky tomu salafismu upřednostňuje akceptování úřadu krále a dynastické vlády, zatímco důrazně odmítá všechny politické instituce a nápady, které se zdají být odchýlením od norem Nadždu. A to vše navzdory skutečnosti veršů v Koránu, které otevřeně odmítají úřad krále (Korán, 27:34), a že ani způsob dynastické vlády nebyl praxí „as-salafu ´s-sálih“.
Islamismus obecně a především salafismus zvláště navzdory tvrzením o opaku nenabízí alternativní politický model pro moderní politický systém, které přitom odmítají. Odvolává se na množství textů z klasické islámské tradice, které probírají osobní kvality spravedlivého vládce, nabízí pravidla a rady týkající se cnostného chování, ale tyto texty přitom nenabízejí základ pro politickou teorii. Ústřední tvrzení islamismu, že islám je "celistvý systém," a že "politické" v islámu není možné oddělit od "náboženského", jsou samy o sobě moderní konstrukce, které získaly důvěryhodnost a legitimitu především z důvodu absence politické teorie v islámských tradicích, která by mohla tvořit základ pro protiargumenty. Jeden z největších paradoxů islamismu spočívá v jeho neochotě připustit ověřitelný fakt, že je to moderní konstrukce propojená s neschopností vyvinout nové modely na základě islámských principů. K posledně jmenovanému aspektu z velké části přispívá omezenost salafismu na politický model Nadždu, který prosazuje pro sebe a zbytek islamismu během vzestupu v posledních několika desetiletích. Navíc jeho výchozí rámec je výslovně omezen na dobu trvání poselství proroka Muhammada (dvacet dva let v polovině 6. století n. l.) a na striktní dodržování pravidla "žádné inovace". Proto se salafistická ideologie stala závažnou překážkou islámského hledání nových idejí a přístupů. Metodická přísnost prosazovaná dogmatem salafismu pracuje nejen pro odbourání islámského náboženského systému, ale také na ovlivňování společenského a politického života v celém islámském světě.
Salafistické proudy: Evoluce a gradace
Některé rozdíly mezi salafisty ohledně prvků dogmatu dávají vznik mnohým debatám uvnitř a mezi různým myšlenkovými proudy salafismu. Velkou polemiku způsobilo oživení pojmu „irdžá´“, který volá po odkladu veřejného trestání prohřešků vnímaných jako přestupky proti Božímu rituálnímu přikázání. Tento názor zastávala raně islámský směr známý jako murdži´a, která se domnívala, že soud nad takovými přestupky spadá výhradně do Boží pravomoci. To znamená, že od muslimů se neočekávalo žádné prohlášení nebo jednání vůči jinému muslimovi, který neuposlechl rituální nebo náboženské přikázání. Odpůrci školy murdži´a považovali její učení za licenci pro odpadlictví a tato škola neměla jako islámský náboženský směr dlouhého trvání. Hlavním proudem islámské tradice byla považována jako jeden z mnoha příkladů heterodoxie uvnitř raného islámu. Murdži´a byla proto obviňována z nedostatečné ochrany náboženství před zánikem.
Moderní salafismus přijímá a posiluje islámskou výzvu, aby podpořil dobré skutky a odsoudil špatné. Pro většinu muslimů je tato výzva chápána obecně jako výzva pro jednotlivce, aby se aktivně zapojil do společnosti. V moderní Saudské Arábii se tato výzva stala také salafistickým ospravedlněním existence náboženské policie (hajatu ´l-amr bi-l-macrúf wa-l- nahí ´l-munkar). Saudská náboženská policie je už natolik prorostlá do společnosti, že je prakticky schopná si vynutit dodržování islámu a dohled nad jednáním, které se děje jak doma tak v cizí zemi. Salafistická prohlášení týkajících se jednání mimo dohled buď obviňují, nebo zprošťují obvinění z irdžá´. Vzájemná obviňování učenců z irdžá´ se tak staly účinnou zbraní pro posílení celkové přísnosti salafistické doktríny a vyostření rozdílů mezi protichůdnými salafistickými proudy. Reakce na obvinění z irdžá´-ghulw (přehánění) a z takfíru (odpadlictví) nevyžadují negativní chápání s irdžá´ a tak nevyvolávají aktivní sebeobranu či další zpřísnění různých postojů v rámci salafismu, který obvinění z irdžá´ vytváří.
Polemiky, které rozdělují salafismus, jehož společný základ je v dogmatu, se především týkají rozdílů v politické taktice a ideologii. V předvečer arabských revolucí v roce 2011 byl jednou z nejdůležitějších oblastí gradace mezi početnými salafistickými proudy jejich vlastní postoj k islámské legitimizaci politického aktivismu, který byl původně importován do salafismu z jiných islámských hnutí zejména z Muslimského bratrstva. Tyto různé postoje vůči náboženské legitimizaci politického aktivismu se odráží ve smíšených reakcích na Arabské jaro a v nových směrech různých proudů salafismu během posledního roku.
Salafismus učenců (vědecký salafismus), který se někdy označuje jako „as-salafíja ilmíja“ (i když toto označení je sporné), je výslovně apolitický a pokud možno se vyhýbá jakýmkoliv prohlášením týkajících se politických otázek. Učenci uvnitř tohoto proudu se většinou zaměřují na záležitosti právní a teologické, na základě přetrvávajících studií Prorokovy tradice. Nejčastěji formulují předpisy a zákazy chování v náboženských a rituálních praktikách (ibádát wa mucámalát) v to, co odlišuje zdravou víru od odpadlictví.
Náboženství saudských wahábbovců je základním centrem tohoto konkrétního salafistického proudu, i když jeho vliv není omezen jen na Saudskou Arábii. Nejprominentnější učitel salafismu učenců v minulých desetiletí byl Muhammad Násiruddín al-Albání (zem. 1999), Syřan žijící v Jordánsku albánského původu. Učenci vědeckého salafismus v Saudské Arábii pravidelně vydávají fatwy dle požadavků monarchie a tím propůjčují náboženským autoritám oficiální královské postavení. Způsob formulace těchto fatew často pouze slouží účelu vydání a tím ponechává mnohem větší prostor pro další interpretaci. Z těchto důvodů jsou tito salafisté často obviňování z nedostatku soudržnosti.
V reakci na revoluci v Bahrajnu v únoru 2011 saudský výbor starších učenců (hajatu kibáru ´l-ulamá), který je nejprominentnější institucí salafismu učenců vydal fatwu zakazující demonstrovat proti existující vládě. Nicméně názory členů výboru v souvislosti s revolucí v Sýrii v následujících měsících byly výrazně odlišné. Dva prominentní členové výboru Sálih al-Luhajdán a Sálih al-Fawzán hlasitě napadli syrský režim a vyjádřili svou podporu protestujícím. Tyto dvě rozdílná prohlášení dvou učenců k revolucím v Bahrajnu a v Sýrii odráží především názory saudské vlády, a proto učenci aby „ochránili“ sami sebe před obviněním z toho, že se politizují, poskytli náboženské nikoliv politické ospravedlnění pro své postoje. Byli velmi opatrní, například svou podporu syrské revoluce hájili protiislámským charakterem Asadova režimu, který je založen na sekularistické ideologie a veden prezidentem, který patří k náboženské sektě Alawitů považovanou salafistickým rozhodnutím za kacířskou. [[1]]
V minulosti takové právnické úskoky kombinované s salafistickým šetřením slovy ohledně kontroverzních problémů a politickou mlčenlivostí hlavních představitelů např. Abdulcazíze ibn Baaze (zem. 1999), Muhammada ibn Sáliha al-Uthajmina (zem. 2001) a Abdulláha ibn Abdurrahmána al-Džibrína (zem. 2009), vedlo některé islámské aktivisty k odmítnutí těchto salafistů jako „vládnoucích učenců“ (ulamá ´l-sultán). Současně byla jejich salafistická nejednoznačnost týkající se politiky interpretována některými jejími stoupenci jako tichý souhlas k radikálním činům. Tato nejednoznačnost chrání salafismus učenců jako všeobecný společný jmenovatel ve stejné vzdálenosti pro nejméně dva další proudy salafismu. Aktivisté a loajalističtí salafisté (jak je popsáno níže) mohou tak sebe popsat jako v souladu se základním mandátem salafismu učenců. Nicméně nejednoznačnost salafismu učenců bude pravděpodobně pokračovat jako modus operandi uprostřed probíhajících politických transformací arabského světa.
Aktivistický salafismus nebo „salafíja ´d-dacwíja“ si vypůjčila své zaměření na sociální angažovanost od forem islámského aktivismu představovanému zejména Muslimským bratrstvem, ale zůstal uvnitř dogmatických hranic salafismu. I když se tento proud zaměřuje hlavně na sociální a kulturní záležitosti, jsou v jeho prohlášení a způsobu mobilizace patrné prvky politické ideologie a chování.
Salafistický aktivismus se objevil jako reakce na sklerotickou neschopnost vědeckého salafismu čelit a všeobecně reagovat na západní ideologie (liberální, socialistické, sekulární) a částečně na pokusy muslimských reformátorů přetvořit tyto ideologie do muslimského hávu (např. projekty pro porozumění islámskému Zjevení v historických, humanistických nebo materialistických termínech Nasra Hamída Abú Zajda, Muhammada Arkúna a Hassana Hanafího). [[2]] Zrod aktivistického proudu salafismu v Saudské Arábii v souvislosti s hnutím Probuzení (as-Sahwá) v 80. letech vneslo hrdost a polemiky do kulturní sféry a představovalo ozdravný prvek v toleranci a flexibilitě společenské a náboženské praxe. Tento proud je představován novou generací veřejně známých intelektuálů zahrnujících zejména Safara al-Hawálího, Salmána al-cAwda, cÁida al-Qarního a Násira al-cUmara. Aktivistický salafismus představil saudské společnosti nové pojetí „loajální opozice“, která zapojuje své hlavní představitele veřejně do mírné kritiky saudského království. Výsledkem tohoto postoje bylo uvěznění mnoha salafistických aktivistů. Ti se později obrátili k sebekritice, aby se vyhnuli důraznější loajalitě a v reakci na intenzivnější agitaci svými džihádistickými protějšky. Aktivističtí salafisté bývají také často obviňováni kritiky „internacionalistů“ z toho, že vystupují na veřejné sféře nad rámec místní působnosti.
Salafističtí aktivisté podpořili velmi výrazně revoluce v arabském světě, i když oficiální saudský postoj k těmto hnutím byl skeptický nebo dokonce negativní. [[3]] Aktivisté salafismu objevili široký prostor pro přebírání prvků od jiných islámských hnutí. Zatímco Muslimské bratrstvo, které je ve skutečnosti zastřešením heterogenních proudou, zřejmě prodělává určitý stupeň mezinárodního roztříštění, tak sblížení je možné vidět v řadě hnutí, která se vyčlenila ze salafismu. Rozdíly mezi aktivistickými salafisty, ortodoxnějšími členy Muslimského bratrstva, Tahríristy a Surúristy jsou si ve svém očekávání z gradualistického islámského osvojení si Arabského jara blízké.[[4]]
Loajalistický salafismu byl dříve definován jako „salafíju ahlu ´l-wala“ [[5]], ale dnes je to spíše běžné s odkazem na jakoby hanlivý popis „al-Džamíja“, nebo-li následovníků Muhammada al-Džámího (zem. 1994). Tento proud odmítá jakoukoliv formu aktivismu ať už sociálního nebo politického jako porušení výsady vládce (walí ´l-amr). Poskytování bezpodmínečné důvěry v ustanoveného muslimského vládce klade na první místo před porozuměním náboženským povinnostem a to, i kdyby se muslimský vládce proviňoval proti náboženským nařízením.
V důsledku pádu Bagdádu do rukou amerických a koaličních jednotek v roce 2003 stoupenci loajalistického salafistického učení v Iráku [[6]] prohlašovali, že muslimové jsou povinni sloužit nemuslimským vládcům, i když jejich vláda byla nastolena násilím. V Saudské Arábii, se tento proud objevil jako reakce na hnutí Probuzení, jehož „loajální opozice“ vůči monarchii byla viděna loajalističtí salafisty jako šaráda v přípravě pro celkovou vzpouru a převrat. Nejprominentnějším učencem tohoto proudu je v Saudské Arábii Rabi´ al-Madchalí (tento salafistický proud je občas označován jako al-Madchalíja). Na rozdíl od vědeckého salafismu, který (všeobecně) omezuje své prohlášení na názory týkající se teologických a právnických otázek, loajalističtí salafističtí učenci se často zapojují do oboru „al-džarh wa ´l-tadil“, nebo-li do individuálních kritických soudů a hodnocení. Výsledkem toho je, že velká část vědecké energie loajálních salafistů je zasvěcena polemikám, omluvám a sporům uvnitř salafismu.
Loajalističtí salafisté zaujmuli otevřeně negativní pozici k revolucím v arabském světě. Ohledně události demonstrace 25. ledna, která znamenala začátek egyptské revoluce, prominentní „salafistická asociace“ (al-džamac ahlu ´l-salafíja) v Alexandrii vydala oficiální prohlášení, v kterém se praví, že se učenci shodli na odmítnutí demonstrací, neboť neodpovídají náboženským nařízením. [[7]] Později režim Muammara Qaddhafího ve snaze oslabit revoluci v Libyi používal automatizované telefonní hovory ve vysílání s nahrávkou Rabi´ al-Madchalího, který odmítl arabské protesty jako akt podněcování ke vzpouře a nařídil svým stoupencům, aby se zapojili do vládních jednotek. [[8]] Dnes loajalistický salafismus se ocitá sám uprostřed Arabského jara diskreditován a v obraně své doktrinální rigidity, který mu nedovoluje se snadno přizpůsobit nové realitě. Z tohoto důvodu se zdá, že loajalistický salafismus je připravený ztratit svůj vliv.
Salafismus džihádu „as-salafíja ´l-džihádíja“ představuje menšinovou část salafistů, ale i tak požívá značné podpory a respektu v mnoha islámských kruzích. Salafismus džihádu učí, že vůli stanovenou politickým vládcem lze obejít, aby se naplnila výzva džihádu nebo nábožensky ospravedlnitelné války. Výzva k džihádu je chápána salafistickými kazateli džihádu jako platná a povinná pro všechny jednotlivce. Oproti tomu předcházející vědeckému chápání výzvy k džihádu říká, že podmínky jeho platnosti musí být určeny pouze vládcem a že povinnost vykonávat džihád patří pouze do moci státu a nikoliv jednotlivce. Když se salafismu džihádu poprvé objevil v Saudské Arábii, byl viděn jako odklon od salafistických norem, i když byl tolerován tak dlouho, dokud byl jeho kontext amorfní. Romantická představa rebela džihádu - muže, který zpochybňuje politickou autoritu a následuje vyšší cíle, když cestuje do zahraničí, aby bránil ostatní diskriminované – získala značnou přitažlivost navzdory smrti a následkům, kterými džihádistická síť zasáhla své cíle v 80. letech. Od roku 2005 se nicméně džihádistická salafistická revolta projevila svými skutky a hodnotami v samotné Saudské Arábii v podobě bezohledného zabíjení a ničení. Morální kredit salafismu džihádu uvnitř saudské společnosti proto velmi poklesl.
Zabití Uthámy bin Ládina americkými silami v květná 2011, který byl zobrazován v některých salafistických vyprávění jako obětavý, stoický, hrdinný (ačkoliv také trochu pošetilý) ještě více snížilo džihádistický morální kredit a prestiž. Bin Ládinova smrt také nechala toto hnutí vystavené zásadnímu selhání, které odhalila populární revoluce Arabského jara. Ani po třech dekádách od začáteku protisovětskému afgánskému džihádu a zrodu mezinárodního džihádu, po více než dvou dekádách, kdy hledala saudská monarchie ochranu proti hlasitým protestům džahádistů a skoro téměř po uplynutí dekády od džihádistických útoků z 11. září 2001, které měly zažehnout střet století s uzurpátory práv ummy, džhádistická mobilizace v arabském a muslimském světe ještě nedokázala zažehnout revoluci.
Co, když přeměny v arabském světě které se odvíjí od událostí v roce 2011, demonstrují, že původem této neúspěšná mobilizace není nedostatek v základně, ale v poselství? Arabští protestující totiž nebyli motivování islámskými nebo slogany džihádu, ale hodnotami a touhami, které jsou salafismu džihádu cizí. Poznání, že salafismus džihádu musí přijít s novou verzí, aby přežili, je evidentní v diskurzu současných ideologií. [[9]] Přežití hnutí v období Arabského jara nicméně bude spíše záležet více na schopnosti zlikvidovat projevy nových alternativních zdrojů v Arabském světě než se změnit.
Aktivisté pod džihádisty
Současně identifikovatelné dráhy uvnitř různých proudů salafismu ukazují na větší tendence k povolení politické chování uvnitř aktivistického salafismu. Tyto tendence povedou spíše k většímu prohlubování rozdělení a potencionálnímu se tříštění uvnitř aktivistického salafistického proudu se segmentem toho současného zůstávajícího loajálním salafistickému odporu vůči uznání jakéhokoliv politického systému mimo rámec islámského státu. Další rozkol se projevuje argumenty založenými na islámské principu demonstrujícím veřejný zájem (maslaha), který má ospravedlnit pragmatického zapojení do politiky.
Zorganizování mnoha egyptských salafistů do politické strany „an-Núr“ je příkladem obojího tohoto zlomu uvnitř aktivistického salafismu stejně tak jako nového procesu sblížení mezi politickými salafisty a ortodoxními členy Muslimského bratrstva. An-Núr akceptuje volební systém, zmírňuje zakořeněnou salafistickou rétoriku vůči nemuslimům a projevům gradualismu ve snaze dosáhnout svých deklarovaných cílů, kterým je rekonstrukce společnosti podle islámských norem. [[10]]
Zatímco salafisté, kteří se zapojili do an-Núr explicitně prohlašují svůj záměr vytvořit spojenectví s dalšími islamisty, salafističtí aktivisté a hnutí jako takové je obviňováno z řady komunálního násilí v porevolučním Egyptě, které zahrnuje smrtelné útoky na koptské kostely a sufíjské svatyně. Pro neústupné džihádisty takové sektářské násilí může poskytnout nejlepší způsob jak si udržet svou důležitost a vylepšit si svůj klesající úspěch po Arabském jaru. Nicméně ne všichni salafisté si přejí, aby se vrátila zpět tato agenda. Ve skutečnosti mnozí salafisté protestují a tvrdí, že nejsou za to zodpovědní. [[11]] Také si stěžují, že salafismus má negativní obraz v Egyptě a pokoušejí se přesvědčit ostatní, že komunální násilí bylo spáchané příslušníky bývalého režimu. [[12]]
I kdyby to byl problém džihádistických roztříštěných skupin, který způsobují veřejný obraz salafismus v Egyptě a kdekoliv jinde po Arabském jaru, nemůže si salafismus dovolit zůstat politicky neaktivní. Diskreditace a úpadek džhádismu oproti ostatním dalším islámským ideologiím a úspěch lidové revoluce založené na mírových protestech, volá po nastolení dostupného směru jednání salafistů v Egyptě i mimo něj, kteří si přejí zůstat významnou skupinou v období Arabského jara. Tímto směrem je „výše zmíněný sociální aktivismus ve jménu džihádu“. Kvůli tomuto cíli dochází k přehodnocení salafistických přístupů, i když zůstávají uvnitř v systému, jsou zaměřeny na současný postup kupředu.


[[1]] For the anti-Assad fatwa of of Salih al-Luhaydan see http://www.youtube.com/watch?v=DrphhEqgpEM. For Salih al-Fawzan's comments on the uprising in Syria, see http://www.youtube.com/watch?v=zIrOtvSXww4.
[[2]] For a first-person description of the intellectual environment that prompted the emergence of the Sahwah, see http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&article=232184&issueno=9290, an interview with Jamal Sultan, a prominent figure in the launch of the movement.
[[3]] For Salman al-Awdah's support for the Egyptian revolution, see http://amoaagsherif.ahlamontada.com/t6767-topic; http://www.albarbhary.net/vb/showthread.php?t=1757 chronicles the polemics between activist and loyalist Salafism on the issue of protests.
[[4]] While the Muslim Brotherhood constitutes the flagship of (non-Salafist) Islamist political activism, two of its off-shoots complete the triad of dominant approaches; the Tahriris (of Hizb al-Tahrir) qualify the MB approach with less focus on mass mobilization and more on institutional penetration, while the Sururis (followers of Muhammad Sururu Zayn al-Abidin) insist on more doctrinal conformity. The MB, Tahriris, and Sururis, have constituted a magnet for Salafists who desire more activism. One example stressing the need for a more dynamic approach to jurisprudence in Salafism, along lines similar to their Islamist rivals, is http://majles.alukah.net/showthread.php?t=82228.
[[5]] For the circumstances surrounding the abandonment of this designation, and their retreat to the generic Salafist one, see Abu Qutadah al-Falastini, "Bayna manhajayn" (Between Two Approaches) http://www.tawhed.ws/pr?i=858.
[[6]] Dahr al-muthallib li-jawaz tawliyat al-muslim ala muslim min kafirin mutaghallib (The refutation of the criticism on the permissibility of appointment of Muslims to rule upon Muslims by forceful non-Muslims), a compilation of historical opinions and edicts, printed and distributed in Iraq in 2004. For a Loyalist Salafist endorsement of the book, see http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=18717.
[[7]] http://gate.ahram.org.eg/News/35329.aspx.
[8]] http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=424750. Considerable confusion persists as to whether al-Madkhali himself has authorized such use.
[9]] For an illustrative example of a jihadist ideologue's self-criticism, see http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=424817.
[[10]] http://www.alnourparty.org/page/program_headers.
[[11]] http://www.ahram.org.eg/Investigations/News/77060.aspx.

[[12]] An example of a Salafist self-assessment of potential futures is provided at http://majles.alukah.net/showthread.php?t=14556

 -Současné trendy v islamistické ideologie, svazek 12, 2011-


Autor je bývalý ředitel Irácké nadace pamětí, řídil analýzu archívu dokumentů režimu Saddáma Hussajna v letech 2004-2008, spoluředitel Iráckého výzkumného a dokumentačního projektu v letech 1999-2004, politický expert zabývající se radikálními proudy v arabském světě, lektor na univerzitách v Harvardu a Tufsu.